Trang này chứa thông tin giải thích các quyền của bạn trong việc truy cập và sử dụng (các) Trang web của Công ty.

Các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến các trò chơi và chương trình khuyến mãi có sẵn trên Trang web được đăng tải theo thời gian, đồng thời được kết hợp ở đây nhằm mục đích tham khảo.

1. Định nghĩa

1.1 Các quy định sau đây xác định các điều khoản và điều kiện chi phối quyền truy cập và sự tham gia của bạn vào bất kỳ dịch vụ “Chơi thực” nào do Công ty cung cấp hoặc gọi chung là “Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “về chúng tôi” trong bối cảnh tương ứng. Các điều khoản này được kết hợp tham khảo cùng lúc với “Quy tắc đặt cược”, “Chính sách bảo mật” và bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào khác liên quan đến việc sử dụng (các) Dịch vụ và Trang web và Thông tin được bao gồm trong đó (gọi chung là “Điều khoản và điều kiện”).

1.2 “Trò chơi” có nghĩa là hệ thống chơi trò chơi internet có thể truy cập và / hoặc được cung cấp trên Trang web; “Đặt cược” hoặc “chơi thực” cho mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn, đặt cược, chơi trò chơi và đánh bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ và / hoặc tất cả (các) Dịch vụ được cung cấp trên (các) Dịch vụ trên Trang web;

“(Các) Thiết bị” có nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay được sử dụng để truy cập (các) Trang web và (các) Dịch vụ;

“Phần mềm” nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm mọi thông tin người dùng liên quan đến phần trên) được yêu cầu cài đặt trên Thiết bị của bạn để cho phép bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và (các) Dịch vụ

“Thể thao” có nghĩa là hệ thống các cược trực tuyến có thể truy cập và / hoặc được cung cấp tại một phần của Trang web và tất cả các dịch vụ liên quan và hoạt động chơi trò chơi trực tuyến.

“Dịch vụ” nghĩa là (các) Phần mềm và (các) Trò chơi

2. Sử dụng trang web

2.1 Anda hanya bisa bermain apabila:

i.a.18 tuổi trở lên; và

i.b. Đã đến tuổi mà bạn có quyền hợp pháp để chơi Trò chơi ở bất kỳ quốc gia nào bạn truy cập trang web của chúng tôi.

ii. Bạn không được phép đăng ký trên Trang web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn là cư dân của Aruba, Úc, Bonaire, Curacao, Pháp, Iran, Iraq, Hà Lan, Saba, Tây Ban Nha, St Maarten, Statia, Hoa Kỳ hoặc các cơ quan phụ thuộc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh. Chúng tôi có quyền từ chối khách hàng từ bất kỳ quốc gia nào kể trên và trên các khu vực pháp lý nói trên theo quyết định riêng của chúng tôi.

2.2 Nếu bạn không được phép, Công ty có quyền:

i.ngay lập tức ngăn chặn việc bạn tham gia Trò chơi và rút lại tài khoản của bạn

ii.báo cáo về bạn với các cơ quan có thẩm quyền

2.3 Nhấp vào nút “THAM GIA VÀ ĐĂNG KÝ ” trong quá trình đăng ký của bạn, bạn xác nhận và chấp nhận rằng:

i.bạn từ 18 tuổi trở lên;

ii.bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này; và

iii.Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ

2.4 Bạn không thể chuyển nhượng, bán hoặc cầm cố Tài khoản của mình cho người khác. Việc cấm này bao gồm việc chuyển giao bất kỳ tài sản nào có giá trị dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu tài khoản, tiền thắng cược, tiền gửi, đặt cược, quyền và / hoặc yêu cầu liên quan đến những tài sản này, hợp pháp, thương mại hoặc bằng cách khác. Tuy nhiên, việc cấm chuyển nhượng nói trên cũng bao gồm không giới hạn ở việc cản trở, cầm cố, chuyển nhượng, sử dụng, giao dịch, môi giới, giả định và / hoặc tặng quà hợp tác với người được ủy thác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, công ty, cá nhân tự nhiên hoặc hợp pháp, tổ chức và / hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức hoặc hình thức nào

3. Sửa đổi

3.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật và bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, cập nhật hoặc bổ sung sẽ có hiệu lực khi được công bố trên (các) Trang web của chúng tôi. Tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch vụ trên hoặc thông qua (các) Trang web và (các) Thiết bị của chúng tôi sau khi có sự cập nhật và sửa đổi đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi hoặc cập nhật.

3.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra mọi sửa đổi, cập nhật và / hoặc bổ sung. Công ty sẽ không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về những sửa đổi, cập nhật và / hoặc bổ sung đó.

4. Sở hữu trí tuệ

4.1 Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc hiển thị cho bạn trên (các) Trang web, Dịch vụ và / hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình và tài liệu tiếp thị, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách lịch thi đấu, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, video và nội dung âm thanh (“Thông tin”), thuộc về Công ty và đơn vị cấp phép của chúng tôi và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.

4.2 Bạn không được bằng bất kỳ cách nào hoặc bằng mọi cách thích nghi, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị, xuất bản, truyền, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Thông tin cho bất kỳ người, trang web, hoặc phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

4.3 Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên (các) Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ và tài sản. Tất cả các quyền và lợi ích đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên (các) Trang web đều thuộc sở hữu, được cấp phép và / hoặc kiểm soát bởi Công ty và / hoặc người cấp phép của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng bạn không có bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc bạn sử dụng (các) Trang web.

5. Điều kiện sử dụng

Với điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo và cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, Dịch vụ, Phần mềm và / hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc rằng bị cấm bởi và / hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Đặc biệt (và ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này), bạn bảo đảm và thực hiện như một điều kiện sử dụng Dịch vụ của bạn:

i.rằng bạn đang hành động thay mặt bạn và trong khả năng cá nhân của bạn và không phải bằng danh nghĩa người khác;

ii.rằng bạn không bị hạn chế bởi khả năng pháp lý hạn chế;

iii. rằng bạn không được chẩn đoán hoặc phân loại là một người nghiện cờ bạc;

iv. rằng bạn đủ tuổi từ 18 trở lên

v. rằng bạn hoàn toàn nhận thức được rủi ro mất tiền trong quá trình sử dụng (các) Dịch vụ này;

vi. rằng bạn không đang sử dụng hoặc gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;

vii. rằng bạn không đang tiến hành các hoạt động tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép và / hoặc có ý định sử dụng tài khoản của bạn được mở với chúng tôi để kết nối đến các hoạt động đó.

viii. rằng bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn cho bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, rửa tiền, theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc chúng tôi;

ix. để giữ tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn an toàn, bí mật và được bảo vệ khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép và để đảm bảo rằng bạn thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn đặt nhầm, quên hoặc mất tên hoặc mật khẩu tài khoản của bạn;

x. chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ trên và thông qua (các) Trang web và / hoặc (các) Thiết bị dưới tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn cho dù có truy cập và / hoặc sử dụng đã được ủy quyền hoặc được biết bởi bạn hay không;

xi. không sử dụng (các) Trang web, (các) Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin theo bất kỳ cách nào cản trở hiệu suất hoạt động của (các) Dịch vụ và (các) Trang web này cho người dùng khác;

xii. không được mời hoặc bằng mọi cách tìm cách lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng khác;

xiii. không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp tin hoặc dữ liệu nào có chứa vi-rút và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của (các) Thiết bị, (các) Phần mềm, (các) Dịch vụ và / hoặc (các) Trang web;

xiv. rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng (các) Dịch vụ và Trang web là hợp pháp và không bị cấm theo luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng áp dụng cho bạn mà tại đó bạn hiện đang truy cập (các) Trang web hoặc sử dụng (các) Thiết bị;

xv. không đăng tải lên hoặc truyền tới (các) trang web và / hoặc (các) thiết bị hoặc cho bất kỳ người dùng nào khác, bất kỳ hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, không đứng đắn, hoặc các tài liệu phản đối sắc tộc, khiêu dâm, hoặc bất kỳ điều gì có thể bị coi là phạm tội hình sự;

xvi. rằng bạn không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc chi nhánh của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào liên quan đến Công ty, hoặc là người thân của bất kỳ đối tượng đã nói ở trên.

6. Đăng ký và thành viên

6.1 Để đặt cược với Công ty, bạn phải hoàn thành đơn đăng ký mở tài khoản và thành viên. Chúng tôi có quyền từ chối Đơn đăng ký thành viên của bạn mà không cần thông báo đến bạn hoặc nêu bất kỳ lý do nào.

6.2 Bạn tuyên bố và cam kết rằng tất cả thông tin được cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký thành viên là chính xác, đúng và đầy đủ về mọi mặt bao gồm, tên của bạn, nguồn tiền (bao gồm cả số tài khoản ngân hàng và số thẻ có liên quan) và địa chỉ cư trú.

6.3 Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của bạn trừ khi bị buộc phải làm như vậy bởi bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

6.4 Trách nhiệm của bạn là giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính tương ứng của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để hoàn thành (các) thanh toán.

6.5 Trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng các luật áp dụng cho bạn không cấm bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và / hoặc sử dụng và tham gia (các) Dịch vụ.

6.6 Chúng tôi yêu cầu các bằng chứng thêm về nhận dạng và tuổi từ bạn để xác minh Đơn đăng ký thành viên của bạn (ví dụ: thẻ chứng minh với hình ảnh hợp lệ và thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chi tiết thông tin của bạn, bạn sẽ thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi có liên quan ngay lập tức.

6.7 Chúng tôi có quyền xác nhận tên và địa chỉ của bạn qua đường bưu điện. Theo quyết định của chúng tôi, Công ty có thể tiến hành kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp. Khi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý cho Công ty truy cập, sử dụng và lưu trữ bất kỳ xác minh hoặc kiểm tra nhận dạng nào có thể được thực hiện đối với bạn.

7. Đặt cược

7.1 Chúng tôi chấp nhận cược đặt cho các trò chơi được quảng cáo trên (các) Trang web và / hoặc thông qua (các) Thiết bị. Tất cả các cược như vậy phải tuân theo Quy tắc đặt cược áp dụng cho từng sự kiện hoặc trò chơi và theo các Điều khoản và Điều kiện tương ứng. Nếu xảy ra lỗi hoặc lỗi hiển thị hoặc đối tượng tham gia không chính xác được thể hiện cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả các cược được đặt cho sự kiện đó sẽ bị hủy. Trong trường hợp có bất kỳ trục trặc nào đối với hệ thống trò chơi của Công ty, Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ và tất cả các cược đã đặt.

7.2 Bất kể có bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, từ chối tất cả hoặc một phần của bất kỳ đặt cược nào mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào.

7.3 Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược qua internet tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (cho dù qua đường bưu điện, email, fax hoặc hình thức khác) và sẽ bị hủy bất kể kết quả.

7.4 Công ty có quyền đình chỉ và/ hoặc đóng tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào nếu cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc có hành động gian lận, tấn công, thao túng hoặc làm tổn hại trên tinh thần cá cược thông thường. Bất kỳ khoản tiền thắng và/ hoặc khoản thanh toán nào bao gồm số dư trong tài khoản sẽ bị tịch thu và không hợp lệ.

7.5 Bất kỳ hình thức “đặt cược bất thường” nào, bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc “bots” trên Internet sẽ là bị hủy mà không cần thông báo trước. Bất kỳ nỗ lực hoặc thực tế sử dụng trí tuệ nhân tạo của các thành viên sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của họ.

7.6 Cược được đặt là hợp lệ nếu tên người dùng và mật khẩu của bạn đã được nhập chính xác, và có đủ tiền trong tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các chi tiết về cược đặt của bạn là chính xác. Khi cược của bạn đã được đặt và xác nhận, cược đó có thể sẽ không được hủy, thu hồi hoặc thay đổi.

7.7 Bạn có nghĩa vụ và trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ điều nào sau đây:

i. tên của bạn;

ii. số tài khoản của bạn;

iii. tên đăng nhập và mật khẩu của bạn

7.8 Cược sẽ được coi là hợp lệ và được chấp nhận bởi Công ty khi mã số giao dịch được hiển thị trên màn hình của bạn và được phản ánh hợp lệ trong lịch sử giao dịch của bạn.

7.9 Không được phép đặt cược sau khi bắt đầu một sự kiện và / hoặc khi kết quả của một sự kiện được xác nhận tại thời điểm đặt cược của bạn. Nếu bất kỳ sự kiện nào do lỗi vẫn có thể đặt cược được sau khi bắt đầu sự kiện và / hoặc khi biết kết quả của sự kiện, Công ty có quyền từ chối hoặc hủy bỏ các cược đó. Nếu vì bất kỳ lý do nào, việc đặt cược vô tình được Công ty chấp nhận sau khi một sự kiện hoặc trận đấu bắt đầu, Công ty có quyền hủy bỏ việc đặt cược đó. Việc chấp nhận bất kỳ đặt cược nào sẽ được toàn quyền quyết định của Công ty.

7.10 Trừ khi có quy định khác, kết quả của trận đấu hoặc sự kiện sẽ được xác định vào ngày trận đấu hoặc sự kiên kết thúc cho mục đích cá cược. Người chiến thắng trong một sự kiện hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày kết thúc sự kiện theo Quy tắc cá cược.

7.11 Công ty không công nhận các trò chơi hoặc sự kiện bị hoãn, dừng, các cuộc phản đối hoặc các quyết định đảo ngược cho các mục đích cá cược.

7.12 Bạn nhận biết rằng bất kỳ và tất cả các tỷ lệ cược, đường và tỷ lệ chấp đều có thể bị dao động mà không cần thông báo trước và sẽ chỉ được khắc phục tại thời điểm chúng tôi chấp nhận cược đặt. Trong trường hợp có lỗi, sai lệch hoặc lỗi hệ thống dẫn đến tỉ lệ cược, đường hoặc cược chấp, BK8next có thể theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi (nhưng sẽ không bắt buộc) phải nỗ lực hợp lý để liên hệ với bạn để cho phép lựa chọn đặt cược khác theo tỷ lệ cược, đường và tỷ lệ chấp chính xác.

7.13 Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cược nào được đặt đồng thời vào một sự kiện từ bạn. Đối với bất kỳ cược đặt nào và các giao dịch liên quan sau đó, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có tính quyết định.